Theorielessen
Cursus September 2020

Lessen op:

maandag 28 september 2020 van 17u tot 20u

dinsdag 29 september 2020 van 17u tot 20u

woensdag 30 september 2020 van 17u tot 20u

donderdag 1 oktober 2020 van 17u tot 20u

Cursus Herfstvakantie 2020

Lessen op:

Maandag 2 november 2020 van 17u tot 20u

Dinsdag 3 november 2020 van 17u tot 20u

Woensdag 4 november 2020 van 17u tot 20u

Donderdag 5 november 2020 van 17u tot 20u

Cursus kerstvakantie 2020

Lessen op:

Woensdag 16 december 2020 van 17u tot 20u

Donderdag 17 december 2020 van 17u tot 20u

Maandag 21 december 2020 van 17u tot 20u

Dinsdag 22 december 2020 van 17u tot 20u